8.sınıf Matematik sunuları

Bu bölümde 8.sınıf Matematik dersi sunumlarına yer verilmektedir.
 • Forum
  Başlıklar
  Mesajlar
  Son mesaj
 • Çarpanlar ve Katlar
  Terimler: En büyük ortak bölen (EBOB), en küçük ortak kat (EKOK)
  8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Örneğin: 288-25. 3Z
  * Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
  8.1.1.2. iki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.
  8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
  Başlıklar: 2, Mesajlar: 3
  Son mesaj Re: 8.Sınıf Çarpanlar ve katl…
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Eylül 28th, 2020, 1:22 pm
 • Üslü Sayılar
  8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar.
  8.1.2.2. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
  8.1.2.3. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
  8.1.2.4. Sayıları 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
  8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
  Başlıklar: 1, Mesajlar: 6
  Son mesaj 8.Sınıf Matematik Üslü sayıla…
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Ağustos 5th, 2016, 2:28 am
 • Kareköklü Sayılar
  8.1.3.1. Tam kare doğal sayıları tanır.
  8.1.3.2. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
  8.1.3.4. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
  8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  8.1.3.6. Kareköklü bir ifadeyi cı/b şeklinde yazar ve cı/b şeklindeki ifadede katsayıyı kök
  içine alır.
  8.1.3.7. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara ör¬nek verir.
  8.1.3.8. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  8.1.3.9. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
  Başlıklar: 0, Mesajlar: 0
  Mesaj yok
   
 • Veri Analizi
  Başlıklar: 0, Mesajlar: 0
  Mesaj yok
   
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
  Başlıklar: 0, Mesajlar: 0
  Mesaj yok
   
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
  8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
  üzerinde durulur.
  8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
  8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
  8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
  Başlıklar: 1, Mesajlar: 1
  Son mesaj 8.Sınıf matematik cebirsel if…
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Ocak 9th, 2021, 11:48 pm
 • Doğrusal Denklemler
  Terimler: Eğim, bağımlı değişken, bağımsız değişken
  8.2.2.1. Doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi
  oluşturur ve yorumlar.
  * Doğrunun eksenleri hangi noktalarda kestiği, eksenlere paralelliği, orijinden ge¬çip geçmediği ve benzeri durumların gerçek yaşamla ilişkisi kurulur.
  * Doğrunun grafiği yorumlanırken doğru üzerindeki noktalarınx ve y koordinat¬ları arasındaki ilişki, eksenleri hangi noktalarda kestiği, orijinden geçip geçme¬diği, eksenlere paralelliği ve benzeri durumlar ele alınır.
  * Bir değişkenin değerinin diğerine göre nasıl değiştiği, hangisinin bağımlı, hangi¬sinin bağımsız değişken olduğu incelenir.
  8.2.2.2. Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili
  tabloları eğimle ilişkilendirir.
  * Eğimin her üç gösterimdeki yansımaları incelenir. Eğimin işaretinin ve büyük¬lüğünün anlamı üzerinde durulur. Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolo¬jilerinden yararlanılır.
  8.2.2.3. Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder.
  8.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
  * Bu sınıf düzeyinde katsayıları rasyonel olan denklemlere yer verilir.
  Başlıklar: 1, Mesajlar: 1
  Son mesaj 8.Sınıf matematik Doğrusal de…
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Şubat 18th, 2018, 3:45 pm
 • Eşitsizlikler
  8.2.4.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlükyaşam durumlarına uy¬gun matematik cümleleri yazar.
  * Örneğin, "Kreşe en az 3 yaşında olan çocuklar kabul ediliyor." ifadesinde çocuk¬ların yaşı x ile temsil edildiğinde, eşitsizlik x > 3 olarak belirtilebilir.
  8.ZA.Z. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.
  •x > - 7; -3< r < 7; a< 7 gibi durumlar inceletilir.
  8.2.4.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.
  * En çok iki işlem gerektiren eşitsizlikler seçilir. Eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizliğin yön değiştireceğinin fark edilmesine yönelik çalışmalara yer verilir.
  Başlıklar: 0, Mesajlar: 0
  Mesaj yok
   
 • Üçgenler
  8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
  * Kâğıtları katlayarak, keserek veya kareli kâğıt üzerinde çizim yaparak üçgenin elemanlarını oluşturmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
  * Eşkenar, ikizkenar ve dik üçgen gibi özel üçgenlerde kenarortay, açıortay ve yüksekliğin özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalara da yer verilir.
  8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunlu¬ğunu ilişkilendirir.
  8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişki¬lendirir.
  * Dik üçgende dik kenarlar ve hipotenüs tanıtılıp açı ölçüleriyle kenar uzunlukları arasındaki ilişki de ele alınır.
  8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
  • (1) Üç kenarının uzunluğu, (2) bir kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçüsü, (3) iki kenar uzunluğu ile bu kenarların arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenlerin uygun araçlar kullanılarak çizilmesi sağlanır. Dinamik geometri yazılımları ile yapılacak çalışmalara yer verilebilir.
  Başlıklar: 1, Mesajlar: 1
  Son mesaj 8.Sınıf Üçgenlerde Eşlik ve B…
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Mart 19th, 2020, 12:10 pm
 • Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı
  8.3.1.5. Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  • Pisagor bağıntısının gerçek yaşam uygulamalarına yönelik çalışmalara yer ve¬rilir.
  • Koordinat düzlemi üzerinde verilen iki nokta arasındaki uzaklığı Pisagor bağın¬tısını kullanarak bulma çalışmalarına yer verilir.
  • Kenar uzunlukları verilen bir üçgenin dik üçgen olup olmadığına Pisagor bağın¬tısını kullanarak karar vermeye yönelik çalışmalar yapılır.
  Başlıklar: 0, Mesajlar: 0
  Mesaj yok
   
 • Eşlik ve Benzerlik
  erde ise karşılık gelen açı ölçülerinin eşit fakat kenar uzunluklarının oran¬tılı olduğu vurgulanır. AAA, AKA gibi üçgenlerde benzerlik kuralları özel olarak verilmez. Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının ge¬rekmediği vurgulanır.
  * Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara yer verilir.
  8.33.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.
  * Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara yer verilir. Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
  Başlıklar: 0, Mesajlar: 0
  Mesaj yok
   
 • Dönüşüm Geometrisi
  8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini
  oluşturur.
  8.3.2.2. Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.
  • Dönme dönüşümü tanımlanırken dönme merkezi ve dönme açısı terimleri ta¬nıtılır.
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
  8.3.2.3. Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görün¬tülerini belirleyerek çizer.
  8.3.2.4. Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur.
  • Kareli kâğıt veya koordinat sistemi üzerinde yapılacak çalışmalara yer verilir.
  • İki eş düzlemsel şekilden birinin diğerinin hangi dönüşümler altındaki görüntü¬sü olduğunun belirlenmesine yönelik çalışmalara yer verilir.
  • Çeşitli desenlerde ve süslemelerde bulunan dönüşümleri belirlemeye yönelik çalışmalara da yer verilir.
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
  Başlıklar: 0, Mesajlar: 0
  Mesaj yok
   
 • Geometrik cisimler
  8.3.4.1. Dik prizmaları tanır ve temel özelliklerini elemanlarını belirler, inşa eder ve açı¬nımını çizer.
  * Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ya¬rarlanılabilir.
  8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  * Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ya¬rarlanılabilir.
  8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  * Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ya¬rarlanılabilir.
  8.3.4.4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  * Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ya¬rarlanılabilir.
  * Dik dairesel silindirin hacmini tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
  * Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını dik prizmanın hacim bağıntısı ile ilişki- lendirmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
  8.3.4.5. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  * Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ya¬rarlanılabilir.
  8.3.4.6. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  * Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ya¬rarlanılabilir.
  Başlıklar: 0, Mesajlar: 0
  Mesaj yok
   
 • Başlıklar
  Cevaplar
  Görüntüleme
  Son mesaj

Ana sayfaya dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

Forum izinleri

Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma dosya ekleri gönderemezsiniz