8.Sınıf Matematik konu testleri ve etkinlik kağıtları

Bu bölümde 8.sınıf Matematik;
Kazanım pekiştirme (modüler)testleri,karışık konu içeriği testleri,TEOG sınavı içerikli testler bulunmaktadır
 • Forum
  Başlıklar
  Mesajlar
  Son mesaj
 • Çarpanlar ve Katlar
  Terimler: En büyük ortak bölen (EBOB), en küçük ortak kat (EKOK)
  8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Örneğin: 288-25. 3Z
  * Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
  8.1.1.2. iki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.
  8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
  Başlıklar: 4, Mesajlar: 8
  Son mesaj 8.Sınıf Çarpanlar ve Katlar Y…
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Şubat 5th, 2021, 12:59 am
 • Üslü sayılar
  8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar.
  8.1.2.2. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
  8.1.2.3. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
  8.1.2.4. Sayıları 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
  8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
  Başlıklar: 28, Mesajlar: 47
  Son mesaj 8.SInıf Üslü Sayılar Yaprak T…
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Şubat 5th, 2021, 1:01 am
 • Kareköklü Sayılar
  8.1.3.1. Tam kare doğal sayıları tanır.
  8.1.3.2. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
  8.1.3.4. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
  8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  8.1.3.6. Kareköklü bir ifadeyi cı/b şeklinde yazar ve cı/b şeklindeki ifadede katsayıyı kök
  içine alır.
  8.1.3.7. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara ör¬nek verir.
  8.1.3.8. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  8.1.3.9. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
  Başlıklar: 15, Mesajlar: 17
  Son mesaj 8.Sınıf Kareköklü İfadeler Ya…
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Şubat 5th, 2021, 1:02 am
 • Veri Analizi
  Başlıklar: 1, Mesajlar: 1
  Son mesaj 8.Sınıf Veri Analizi Yaprak T…
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Şubat 5th, 2021, 1:03 am
 • Basit olayların olma olasılığı
  8.5.1.1.Bir olaya ait olası durumları belirler
  8.5.1.2. "Daha fazla”, "eşit”, "daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir.
  * Olasılığı hesaplamayı gerektirmeyen sezgisel durumlar ele alınır. Örneğin, bir okuldaki tüm öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu bir listeden rastgele çekilen bir ismin öğrenci olma olasılığının daha fazla olduğu; 15'i erkek ve 15'i kız olan bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığının eşit olduğunu belirten çalışmalar yapılır.
  8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değe¬rin Mn olduğunu açıklar.
  * Kazanım ifadesindeki n, olası durum sayısını temsil etmektedir.
  * Eşit şansa sahip olan ve olmayan olayları ayırt etmeye yönelik çalışmalara yer verilir. Olasılığın bir olayın olma şansına (olabilirliğine) ilişkin bir ölçüm olduğu vurgulanır.
  8.5.1.4. Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olay¬ları yorumlar.
  8.5.1.5. Basit olayların olma olasılığını hesaplar.
  * Ayrık olayların birleşimini (örneğin, zar atıldığında tek sayı gelmesi) içeren du¬rumlar da incelenir. Ayrık olan ve olmayan kavramına girilmez.
  Başlıklar: 4, Mesajlar: 5
  Son mesaj 8.Sınıf Basit Olayların Olma …
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Şubat 5th, 2021, 1:04 am
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
  8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
  üzerinde durulur.
  8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
  8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
  8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
  Başlıklar: 6, Mesajlar: 6
  Son mesaj 8.Sınıf Cebirsel İfadeler ve …
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Şubat 5th, 2021, 1:06 am
 • Doğrusal Denklemler
  Terimler: Eğim, bağımlı değişken, bağımsız değişken
  8.2.2.1. Doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi
  oluşturur ve yorumlar.
  * Doğrunun eksenleri hangi noktalarda kestiği, eksenlere paralelliği, orijinden ge¬çip geçmediği ve benzeri durumların gerçek yaşamla ilişkisi kurulur.
  * Doğrunun grafiği yorumlanırken doğru üzerindeki noktalarınx ve y koordinat¬ları arasındaki ilişki, eksenleri hangi noktalarda kestiği, orijinden geçip geçme¬diği, eksenlere paralelliği ve benzeri durumlar ele alınır.
  * Bir değişkenin değerinin diğerine göre nasıl değiştiği, hangisinin bağımlı, hangi¬sinin bağımsız değişken olduğu incelenir.
  8.2.2.2. Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili
  tabloları eğimle ilişkilendirir.
  * Eğimin her üç gösterimdeki yansımaları incelenir. Eğimin işaretinin ve büyük¬lüğünün anlamı üzerinde durulur. Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolo¬jilerinden yararlanılır.
  8.2.2.3. Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder.
  8.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
  * Bu sınıf düzeyinde katsayıları rasyonel olan denklemlere yer verilir.
  Başlıklar: 10, Mesajlar: 10
  Son mesaj 8.Sınıf Doğrusal Denklem Graf…
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Şubat 22nd, 2021, 10:14 am
 • Eşitsizlikler
  8.2.4.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlükyaşam durumlarına uy¬gun matematik cümleleri yazar.
  * Örneğin, "Kreşe en az 3 yaşında olan çocuklar kabul ediliyor." ifadesinde çocuk¬ların yaşı x ile temsil edildiğinde, eşitsizlik x > 3 olarak belirtilebilir.
  8.ZA.Z. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.
  •x > - 7; -3< r < 7; a< 7 gibi durumlar inceletilir.
  8.2.4.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.
  * En çok iki işlem gerektiren eşitsizlikler seçilir. Eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizliğin yön değiştireceğinin fark edilmesine yönelik çalışmalara yer verilir.
  Başlıklar: 1, Mesajlar: 3
  Son mesaj Re: 8.sınıf eşitsizlikler 2 s…
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Şubat 24th, 2020, 8:37 pm
 • Üçgenler
  8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
  * Kâğıtları katlayarak, keserek veya kareli kâğıt üzerinde çizim yaparak üçgenin elemanlarını oluşturmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
  * Eşkenar, ikizkenar ve dik üçgen gibi özel üçgenlerde kenarortay, açıortay ve yüksekliğin özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalara da yer verilir.
  8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunlu¬ğunu ilişkilendirir.
  8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişki¬lendirir.
  * Dik üçgende dik kenarlar ve hipotenüs tanıtılıp açı ölçüleriyle kenar uzunlukları arasındaki ilişki de ele alınır.
  8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
  • (1) Üç kenarının uzunluğu, (2) bir kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçüsü, (3) iki kenar uzunluğu ile bu kenarların arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenlerin uygun araçlar kullanılarak çizilmesi sağlanır. Dinamik geometri yazılımları ile yapılacak çalışmalara yer verilebilir.
  Başlıklar: 1, Mesajlar: 1
  Son mesaj Üçgen çizilebilme,üçgen eşits…
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Mart 6th, 2020, 12:02 pm
 • Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı
  8.3.1.5. Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  • Pisagor bağıntısının gerçek yaşam uygulamalarına yönelik çalışmalara yer ve¬rilir.
  • Koordinat düzlemi üzerinde verilen iki nokta arasındaki uzaklığı Pisagor bağın¬tısını kullanarak bulma çalışmalarına yer verilir.
  • Kenar uzunlukları verilen bir üçgenin dik üçgen olup olmadığına Pisagor bağın¬tısını kullanarak karar vermeye yönelik çalışmalar yapılır.
  Başlıklar: 0, Mesajlar: 0
  Mesaj yok
   
 • Eşlik ve Benzerlik
  8.3.3.1. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
  * Eş şekillerde karşılık gelen kenar uzunluklarının ve açı ölçülerinin eşit, benzer üçgenlerde ise karşılık gelen açı ölçülerinin eşit fakat kenar uzunluklarının oran¬tılı olduğu vurgulanır. AAA, AKA gibi üçgenlerde benzerlik kuralları özel olarak verilmez. Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının ge¬rekmediği vurgulanır.
  * Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara yer verilir.
  8.33.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.
  * Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara yer verilir. Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
  Başlıklar: 6, Mesajlar: 9
  Son mesaj 8.Sınıf matematik eşlik benze…
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Mart 23rd, 2019, 4:17 pm
 • Dönüşüm Geometrisi
  8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini
  oluşturur.
  8.3.2.2. Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.
  • Dönme dönüşümü tanımlanırken dönme merkezi ve dönme açısı terimleri ta¬nıtılır.
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
  8.3.2.3. Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görün¬tülerini belirleyerek çizer.
  8.3.2.4. Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur.
  • Kareli kâğıt veya koordinat sistemi üzerinde yapılacak çalışmalara yer verilir.
  • İki eş düzlemsel şekilden birinin diğerinin hangi dönüşümler altındaki görüntü¬sü olduğunun belirlenmesine yönelik çalışmalara yer verilir.
  • Çeşitli desenlerde ve süslemelerde bulunan dönüşümleri belirlemeye yönelik çalışmalara da yer verilir.
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
  Başlıklar: 1, Mesajlar: 1
  Son mesaj 8.sınıf yansıma öteleme dönme…
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Mart 23rd, 2019, 4:17 pm
 • Geometrik Cisimler
  8.3.4.1. Dik prizmaları tanır ve temel özelliklerini elemanlarını belirler, inşa eder ve açı¬nımını çizer.
  * Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ya¬rarlanılabilir.
  8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  * Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ya¬rarlanılabilir.
  8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  * Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ya¬rarlanılabilir.
  8.3.4.4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  * Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ya¬rarlanılabilir.
  * Dik dairesel silindirin hacmini tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
  * Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını dik prizmanın hacim bağıntısı ile ilişki- lendirmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
  8.3.4.5. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  * Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ya¬rarlanılabilir.
  8.3.4.6. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  * Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ya¬rarlanılabilir.
  Başlıklar: 0, Mesajlar: 0
  Mesaj yok
   
 • Genel Tarama Testleri
  Başlıklar: 3, Mesajlar: 4
  Son mesaj 8.SINIF ÇARPANLAR KATLAR-ÜSLÜ…
  gönderen isdem Son mesajı görüntüle
  Mart 22nd, 2020, 7:10 pm
Bu forumda başlık veya mesaj yok.

Ana sayfaya dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

Forum izinleri

Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma dosya ekleri gönderemezsiniz